Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×



Details

Submitted on
February 4
Image Size
22.0 KB
Resolution
332×492
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,045 (6 today)
Favourites
116 (who?)
Comments
35
×
random sketch by Mei-chiii random sketch by Mei-chiii
Add a Comment:
 
:iconmysterywind99:
MysteryWind99 Featured By Owner Mar 8, 2014
Looks really good what kind of personalilty does he have?
Reply
:iconka-kesora:
ka-kesora Featured By Owner Feb 23, 2014  Student General Artist
trai ngầu hay shota hay lai cả 2 đây :iconhecryplz:
Reply
:iconfubukigallery:
Fubukigallery Featured By Owner Jun 22, 2014  Hobbyist
là shounen =v=
Reply
:iconmei-chiii:
Mei-chiii Featured By Owner Feb 23, 2014  Hobbyist Traditional Artist
cả hai :iconimsopervyplz:
Êi mà lâu rồi k gặp cưng nha :iconshe-plz: thế nào? Béo khoẻ chứ Ò v Ơ
Reply
:iconka-kesora:
ka-kesora Featured By Owner Feb 24, 2014  Student General Artist
béo khỏe thì dĩ nhiên là có sau khi ăn 1 mớ đồ Tết rồi :iconheplz: nhưng douma cái trường ds gần thi tp rồi á hu hu hu :iconallmytearsplz:
Reply
:iconmei-chiii:
Mei-chiii Featured By Owner Mar 1, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Trường gì cơ? Thi gì cơ? 0-0
Reply
:iconka-kesora:
ka-kesora Featured By Owner Mar 1, 2014  Student General Artist
thi chuyên TP = w =
Reply
:iconmei-chiii:
Mei-chiii Featured By Owner Mar 4, 2014  Hobbyist Traditional Artist
bé con thi môn gì? :iconheplz:
chụy cứ thấy thi là chụy muốn nhảy lầu :iconshizukuotlplz:
Reply
:iconka-kesora:
ka-kesora Featured By Owner Mar 6, 2014  Student General Artist
môn anh & đã thi xong rầu :I
thi như *beep* họ à :iconfliptableplz: kiểu này dễ rớt cái chạch uhuhuhu :iconallmytearsplz:
Reply
:iconmei-chiii:
Mei-chiii Featured By Owner Mar 7, 2014  Hobbyist Traditional Artist
giề? sao lại k làm đc? :iconwtfbbqplz::iconwtfbbqplz::iconwtfbbqplz::iconwtfbbqplz::iconwtfbbqplz:
cơ mà đừng lo không lần này thì lần khác :iconsupertighthugplz:
thất bại là bà ngoại thành coongggg :icontuzkidance2plz:
à mà gato với chụy đi mai chụy đi fes sakura matsuri wahahahahahah
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: